Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ustanovení: Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 6. 10. 2016

Činnost pracoviště:
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Členové pracoviště:

PaedDr. Dana Vanžurová - výchovná poradkyně pro I. stupeň

Mgr. Jana Jankovičová – výchovná poradkyně pro II. stupeň

Mgr. Ludmila Výborná – metodik prevence patologických jevů

Program pracoviště:

.        Zajišťovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.

.        Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

.        Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

.        Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

.        Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.

.        Spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů.

.        Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

.        Provádět kariérového poradenství.

.        Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

.        Poradenské služby poskytované školou propojovat se službami školských poradenských zařízení – PPP, speciálními centry, středisky výchovné péče a úřady práce.

Konzultační hodiny: učitelé a žáci dle potřeby, zákonní zástupci po předchozí domluvě.

 

Práce s informacemi a důvěrnými daty:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s evropským nařízením GDPR a směrnicemi školy ohledně zpracování osobních údajů.zařízeních.

 

Náplň práce poradenských pracovníků:

Výchovná poradkyně pro I. stupeň  - PaedDr. Dana Vanžurová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s třídními učiteli.
 • Spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči, spolupráce při kariérním poradenství na škole.
 • Zajišťování agendy spojené s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia.

Výchovná poradkyně pro II. stupeň – Mgr. Jana Jankovičová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Vytvoří seznam žáků se SVP se stručnou charakteristikou potíží žáků a doporučenými výchovně vzdělávacími cíli.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování žáků o další vzdělávací a profesní cestě (koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadu práce).
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Metodik prevence patologických jevů – Mgr. Ludmila Výborná

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Tvorba minimálního preventivního programu.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu a xenofobii, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům.
 • Získávání nových odborných informací.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, SVP, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeb zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.