Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

 Žáci s registračními čísly:

 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53

 

jsou přijati od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace.

-------------------------------------------

 Registrační čísla dětí s žádostí o odklad školní docházky:

1, 3, 16, 27, 32, 33, 38, 48, 54

-------------------------------------------

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal v řádném termínu prostřednictvím svého zákonného zástupce.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v sekretariátu školy v týdnu od 25. do 29. května 2020, vždy od 8.00 do 13.30 hodin v sekretariátu školy.  

V Břeclavi dne 21. 4. 2020  

Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy