Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Žáci s registračními čísly:

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

jsou přijati od školního roku 2020/2021 do přípravné třídy

při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace.

 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k zařazení do přípravné třídy bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal v řádném termínu prostřednictvím svého zákonného zástupce.

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v sekretariátu školy v týdnu od 22. do 26. června 2020, vždy od 8.00 do 13.30 hodin.

V Břeclavi dne 1. 6. 2020  

                                                                                            Mgr. Ivana Hemalová

                                                                                                     ředitelka školy