Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 zahájila výuku 1. září 1984. Nachází se v centru břeclavského sídliště. Škola je vybavena standardně (tělocvična, hřiště, učebna fyziky a chemie, hudební výchovy, 5 jazykových učeben včetně tzv.sluchátkové). Od roku 1997 mají žáci k dispozici počítačovou učebnu vybavenou novými počítači, která je průběžně doplňována dalšími součástmi(scannerem aj.), a od října 2000 bezdrátovým připojením k internetu. Tento nový způsob komunikace mohou žáci bezplatně využívat i v odpoledních hodinách. Ke škole patří také dvě velmi pěkně vybavené školní družiny a kuchyně, ve které se vaří dva druhy obědů pro 500 strávníků. Škola vstoupila 1. 1. 1996 do právní subjektivity. Zřizovatelem je Městský úřad v Břeclavi. V oblasti materiálně-technického zabezpečení a zajišťování provozu celého areálu budovy školy úspěšně spolupracujeme se svým zřizovatelem, který se podílí i na financování dalších akcí:

  • úhrada provozních nákladů plaveckého výcviku
  • slavnostní vítání prvňáčků
  • projekty zaměřené na sportovní aktivity
  • pokrytí nákladů na provoz internetu
  • vybavování počítačové učebny a počítačové sítě
  • opravy a vybavení školy
  • Za výsledky dobré práce školy lze považovat vesměs úspěšné výsledky přijímacího řízení na střední školy. Žáci bývají zařazení většinou ke všeobecné spokojenost jak rodičů, tak i absolventů.
  • Ze soutěží lze připomenout úspěšnou reprezentaci školy ve výukových kláních, kde jsme získali dvě první a jedno druhé místo v okresní olympiádě jazyka německého a čtvrté místo v jazyce anglickém. Přeborníky okresu a oblasti jsme se stali v roce 1998 ve vybíjené a fotbale chlapců.
  • Další činnost školy a úspěchy žáků jsou podrobně zpracovány ve výročních zprávách, které jsou k dispozici v ředitelně školy od roku 1999 a jsou součástí naší internetové stránky.