Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následovně:

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, u dětí s těmito registračními čísly:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 54

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

u dětí s těmito registračními čísly:

18, 21, 29, 34, 36, 39, 44, 52

 

PŘERUŠUJE ŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

u dětí s těmito registračními čísly:

2, 46, 49, 53

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal v řádném termínu prostřednictvím svého zákonného zástupce

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění
na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace
a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v sekretariátu školy v týdnu
od 13. do 17. května 2024 vždy od 7:00 do 14:30 v sekretariátu školy.

V Břeclavi dne 2. 5. 2024                                                                        Mgr. Michal Škamrada

                                                                                                                        ředitel školy