Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následovně:

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, u dětí s těmito registračními čísly:

PT2, PT3, PT5, PT9, PT10, PT12

 

PŘERUŠUJE ŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

u dětí s těmito registračními čísly z důvodu chybějících podkladů:

PT1, PT6, PT8, PT11

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí do přípravné třídy bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal v řádném termínu prostřednictvím svého zákonného zástupce

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění
na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace
a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v sekretariátu školy v týdnu
od 13. do 17. května 2024 vždy od 7:00 do 14:30 v sekretariátu školy.

V Břeclavi dne 2. 5. 2024                                                       Mgr. Michal Škamrada

                                                                                                        ředitel školy